แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงาน และทุกองค์กรควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องด้วยในปัจจุบันน้ำเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และยังพบว่าบางพื้นที่ยังคงมีความต้องการในการใช้น้ำมากกว่าปริมาณน้ำที่มีอยู่จริง จึงทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำและส่งผลต่อการตอบสนองความต้องการที่จะใช้น้ำได้อย่างไม่ทั่วถึง โดยการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยลดปริมาณการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดมลพิษและปริมาณกากของเสีย รวมทั้งช่วยลดต้นทุนในการผลิตให้กับผู้ประกอบการได้อีกทางหนึ่งด้วย

เพื่อเป็นการสนับสนุนแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้ร่วมจัดสัมมนาสิ่งแวดล้อมสัญจร ภายใต้หัวข้อ "การบริหารจัดการน้ำอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ" เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำดี และน้ำเสียได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนด และกฏหมาย รวมทั้งการนำไปสู่การประยุกต์ใช้เทคนิคและแนวทางการบริหารจัดการน้ำดี และน้ำเสียให้เหมาะสมกับโรงงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงขอเรียนเชิญท่านเจ้าของสถานประกอบการ วิศวกร ช่างเทคนิค และผู้สนใจทั่วไป
ลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมสัมมนา
ในวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 16.30 น.
ณ ห้องสร้อยเพชร 2 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สอบถามข้อมูลสัมมนา
กรุณาติดต่อ คุณ มยุลา
โทรศัพท์ 0-2642-6911 ต่อ 816, 723
อีเมล: Mayula.k@ubm.com
เว็บไซต์ : www.thai-water.com

    
สนับสนุนโดย ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ